محترم محمد یعقوب "حیدری" والی کابل از مرکز آموزشی قابلگی و نرسنگ بازدید بعمل آورد

محترم محمد یعقوب "حیدری" والی کابل از مرکز آموزشی قابلگی و نرسنگ بازدید بعمل آورد.
۷ قوس 1396
محترم محمد یعقوب "حیدری" والی کابل از بخش های مختلف مرکز آموزشی نرسینگ و قابلگی ریاست صحت عامه ولایت کابل بازدید بعمل آورد.
در آغاز مسولین مرکز آموزشی نرسینگ و قابلگی از فعالیت های این مرکز به والی کابل معلومات مفصل ارایه نمودند.
ایشان یاد آور گردیدند: مرکز آموزشی یاد شده برای اولین بار در سال 1394 در ولایت کابل به فعالیت آغاز کرد، که 24 تن از محصلین طبقه اناث در بخش نرسینگ و 25 تن از محصلین طبقه اناث در بخش قابلگی مصروف تحصیل و آموزش هستند.
مسوولین مرکز ذکر شده گفتند: در آینده نزدیک این مرکز اولین دور محصلین خویش را فارغ خواهد نمود و سعی می نماییم تا در سال آینده نیز محصلین بیشتر از طبقه اناث را غرض آموزش و تحصیل جذب نماییم.
والی کابل از مسولین مرکز آموزشی نرسینگ و قابلگی اظهار سپاس و قدردانی نمود که در بخش صحت عامه به صداقت و ایمانداری فعالیت می نمایند.
محترم حیدری افزودند: که به داکتران، نرس ها و قابله های طبقه اناث در ولسوالیها و قریه ها اشداً ضرورت است و جای خوشی است که با فارغین نرس و قابله از این مرکز مشکلات ولسوالیها حل گردد.
ایشان گفت : که در قریه ها و ولسوالیها موجودیت کارمندان بخش صحت در کاهش مرگ میر مادران واطفال بسیار کمک میکند.
والی کابل از محصلین این مرکز تقاضا نمود که بعد از فراغت دوره تحصیلی در مراکز صحی کار و فعالیت کنند تا از این طریق مصدر خدمت به ملت و مردم خویش گردند.
والی کابل از بخش ها مختلف مرکز آموزشی یاد شده بازدید بعمل آورد و از کارهای ایشان ابراز خرسندی نمود که با وجود امکانات ناچیز فعالیت و خدمت بهتر برای مردم انجام میدهند.
والی کابل فعالیت و کوشش های مسولین مرکز یاد شده را ستایش نموده و تعهد هر نوع همکاری را سپرد.