محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل در چهارمین جشنواره انجمن ورزشکاران پغمان اشتراک نمود

محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل در چهارمین جشنواره انجمن ورزشکاران پغمان اشتراک نمود
چهارمین جشنواره ورزشی انجمن ورزشکاران پغمان با حضور شخصیت های بر جسته سیاسی و ورزشی اراکین بلند پایه دولتی ، فرهنگیان رهبری کمیته ملی المپیک کشور بروز پنجشنبه مورخ ۴ عقرب در قصر پغمان برگزار گردید.
این برنامه به حمایت ریاست حمایت مردمی اداره مستقل ارگان های محلی به راه انداخته شده بود.
محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل دراین محفل صحبت نموده گفت :ورزشکاران با تدویر همچو برنامه ها مارابیشتر به مسولیت های مان متوجه میسازید.
ایشان افزودند که حمایت این کتله بزرگ آنهم در یک ولسوالی نشان دهنده حمایت همه شهروندان کشور نشان میدهد .
وهمچنان والی کابل از تدویر کننده گان این برنامه اظهار سپاس و قدردانی نموده وعده هر نوع همکاری را سپردند.
دراین برنامه بالاتر ۱۵۰۰ ورزشکار در قالب ۲۰ رشته ورزش اشتراک نموده بودند.

Image may contain: 9 people, people standing and outdoor
Image may contain: 3 people, crowd, sky, shoes, tree and outdoor
Image may contain: 8 people, people standing and outdoor
Image may contain: 10 people, people sitting and outdoor