جلسه کمپاین رسیده گی دولت به مردم و حق اطلاعات دسترسی به معلومات

جلسه کمپاین رسیده گی دولت به مردم و حق اطلاعات دسترسی به معلومات سه شنبه 2 عقرب 1396 تحت ریاست محترم محبوب الله محبی معاون ولایت کابل با اشتراک محترمه حبیبه همدرد قادری عضو شورای ولایتی، نبی الله پیر خیل سخنگوی مقام ولایت، نماینده گان دفتر یوناما کارکنان اطلاع رسانی ، شورای ولایتی، ریاست های اقتصاد، معارف، صحت عامه، زراعت آبیاری و مالداری، احیاء و انکشاف دهات، امور زنان، حوزه دریایی و نمایندگان شورا های جوانان ولسوالیها بگرامی، سروبي و قره باغ در تالار کنفرانس های مقام ولایت کابل تدویر گردید.
در اغاز محترم محبوب الله محبی معاون ولایت کابل ضمن خوش آمدید گفتن به اشتراک کنندگان جلسه یاد آور گردید: که طبق پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی مسئولین ادارت مکلف هستند تا از فعالیت ها و کارکردهای خویش به مردم اطلاع رسانی کنند.
ایشان افزودند که مامورین اطلاع رسانی در ایجاد و بهبود تفاهم، همکاری و مشارکت با مردم ارتباطات قوی داشته باشند تا پیام های حکومت را به مردم و بالعکس ، پیشنهادات و مشکلات مردم را به مسئولین ادارات انعکاس داده بتوانند.
معاون ولایت به تمام ریاست های ولایت کابل هدایت داد تا یک صفحه معیاری رسمی فیسبوک غرض انعکاس فعالیت های خویش بسازند و همه فعالیت های را در آن غرض اگاهی مردم به نشر رسانند.
سپس توسط نبی الله پیرخیل سخنگوی مقام ولایت و نمایندگان دفتر یوناما به اشتراک کنندگان جلسه معلومات مفصل راجع به شریک ساختن نوع معلومات در صفحات اجتماعی ارایه گردیده و انها افزدند: که هدف اصلی جلسه متذکره عرضه خدمات بهتربه مردم، مسولیت پذیری، حساب دهی، شفافیت، قانون گذاری، تامین عدالت اجتماعی، حاکمیت مشارکت مردم میباشد.