شجاعت شما

شجاعت شما
محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با رئیس نمایندگی سره میاشت ولایت کابل دیدار و ملاقات نمود.
۲۶ میزان ۱۳۹۶
والی کابل به مناسبت هفته مخصوص جمعیت هلال احمر افغانی منحیث رضاکار هلال احمر افغانی سره میاشت مبلغ ده هزار افغانی را تکت اعانه خریداری نموده که از ان جمله تعداد دو تکت اعانه را خود والی کابل بفروش رسانید.
والی کابل به مسئولین نمایندگی سره میاشت کابل وعده هرنوع همکاری سپردند.