محترم علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالیهای اداره مستقل ارگان های محلی، محترم محبوب الله محبی معاون و سرپرست ولایت کابل، سید عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل، معینان اداره مستقل اراضی، وزات شهر سازی، رئیس عمومی حوزه ه

محترم علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالیهای اداره مستقل ارگان های محلی، محترم محبوب الله محبی معاون و سرپرست ولایت کابل، سید عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل، معینان اداره مستقل اراضی، وزات شهر سازی، رئیس عمومی حوزه های دریایی کشور، روسای اقتصاد، خدمات تخنیکی و سکتوری و نصرت الله حق پال مسئول کمیسون استملاک زمین های اطراف بند شاه و عروس به ولسوالی شکردره بمنظور تسریع امور استملاک زمین های اطراف بند مذکور سفر نمودند:
محفل که به همین مناسبت مورخ ۲۹ اسد سال روان در تالار کنفرانس های ولسوالی شکردره تدویر یافته بود که در آن ولسوال شکردره، متنفذین و بزرگان اهالی ولسوالی شکردره اشتراک ورزیده بودند.
در اغاز محبوب الله محبی معاون و سرپرست ولایت کابل صحبت نموده یاد اور گردیدند: که آب سرمایه حیات وزنده گی است، همه زنده جان ها نیاز مبرم به آن دارند، کشور ما هنوز هم کشور زراعتی به حساب رفته واکثریت از هموطنان ما مصروف کشت وزراعت هستند.
ایشان از همکاری مردم شکردره در زمینه تطبیق خوبتر ، پروژه های انکشافی و تامین امنیت اظهار قدردانی نموده و از اهالی ولسوالی شکردره بخصوص کسانیکه در اطراف بند شا و عروس زندگی میکنند خواست که پروژه مذکور یک پروژه عام المنفعه، حیاتی و ملی بوده و همه ما باید در تطبیق این پروژه همرای مسئولین همکاری همه جانبه نمایم.
سپس ملک عبدالرسول به نمایندگی مردم ولسوالی شکرده صحبت نموده و از هیئت متذکره خواست تا به متضریرین اطراف بند شاه و عروس زمین های مناسب را توزیع نمایند وبه مسئولین وعده هرنوع همکاری را در زمینه سپردند.
بعدا محترم عبدالباقی پوپل معین شارولیها، محترم احمد جاوید طاهری معین اداره مستقل اراضی و معین محترم وزارت شهر سازی و مسکن به مردم شکردره اطمنان دادند که به متضریرین بند شاه و عروس زمین توزیع میگردد که کار تصفیه آن به سرعت ادامه دارد و از مردم شکردره تقضا بعمل آوردند که همرای تیم تصفیه همکاری لازم نمایند.
متعقبآ محترم علی احمد عثمانی وزیر انرژي و آب صحبت نموده یاد اورگردیدند: که هدف اصلی سفر شان به ولسوالی شکردره همین است که به مردم اطمنان دهند که حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و به متضررین بند شاه و عروس در لوا راکت زمین برایشان توضیع میگردد، که کار نقشه و دیزاین زمین از سوی اداره مستقل اراضی، و زارت محترم شهر سازی و مسکن و معینیت محترم شاروالیهای اداره مستقل ارگان های محلی به پیش برده می شود.
ایشان از همکاری همه جانبه مردم شکردره در تطبیق پروژه بند شاه و عروس اظهار قدر دانی نموده، از مردم تقاضا همکاری بیشتر در زمینه بعمل اوردند، وزیر انرژي و آب افزودند که به تکمیل شدن بند شاه و عروس ولسوالی شکردره به یک نقطه ستراتیژیک ولایت کابل مبدل خواهد گردید.
سپس هیئت متذکره به ساحه رفته و کار ساخت ساز بند شاه و عروس را از نزدیک بازدید بعمل اوردند.
پروژه مذکور در ولسوالی شکردره ولایت کابل موقعیت دارد و تا اکنون ۷۸ فیصد کار ساختمان آن پیش برده شده است. پروژه بند شاه و عروس از نوع کانکریتی RCC یا کانکریت تپک شده و ارتفاع مجموعی آن ۷۷،۵ متر میباشد، ظرفیت تنظیمی آب در این بند ۳۰،۴میلیون مترمکعب درسال و حجم ذخیر آب ۹،۳ میلیون مترمکعب میباشد.
با تکمیل شدن این پروژه پنج ملیون مترمکعب آب آشامیدنی در سال برای ولایت کابل تامین می شود و همچنان دستگاه تولید برق با ظرفیت ۱۲۰۰ کیلو وات نصب میگردد.