متن کامل نشست خبری معرفی طرح امنیتی کابل،۲۳ اسد

متن کامل نشست خبری معرفی طرح امنیتی کابل،۲۳ اسد

شرکت کننده ها:
حامد اکرم، والی کابل لوی پاسوال محمد سالم احساس، معاون معینیت ارشد امنیتی و سرپرست قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی کابل عبدالله حبیب زی، سرپرست شاروالی کابل الهام عمر هوتکی، رییس عمومی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت.

حامد اکرم والی کابل: به خاطرطرح امنیتی کابل، حضور شما آمده ایم تا این طرح را به صورت مفصل تشریح کنیم ، قسمیکه شما می فهمید، چهارشنبه سیاه، ۱۲ جوزا، مطابق ۳۱ می، روز تاریخی شده است. همه کسان؛ خصوصا دیپلومات ها و خارجی ها که صحبت می کنند، می گویند که قبل از ۳۱ می یا بعد از ۳۱ می، این روز همانقدر به کسانی که در افغانستان هستند(دیپلومات ها) اهمیت دارد، مانند ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، هیچ جایی نیست که ما همرای شان بنشینیم و صحبت نکنند. قسمی که خبردارید، هدف اصلی همان حمله شوم(انفجار تانکر بم چهاراهی زنبق) همین بود که حد اقل یک تعدادی زیاد جنازه های دیپلومات ها از افغانستان براید و هدف اساسی این بود تا کنفرانس کابل صورت نگیرد، اما خوشبختانه؛ به کمک و شهادت پولیس ما، آن حمله را قسما خنثی ساخت. درجایی که می خواستند؛ نتوانستند بروند.
امنیت جزء اساسی حیات می باشد، بدون امنیت زندگی هیچ امکان ندارد. امنیت کلمه امانت و امانت داری وآرامی است و همه چیز را در بر می گیرد. در شهری که امنیت نباشد، امانت داری نمی شود. هرکسی که بخواهد یک معامله کند(خرید و فروش خانه و غیره) نمی توانند سر تان اعتبار کنند.
بدون امنیت؛ نه انکشاف اقتصادی صورت می گیرد و نه انکشاف سیاسی و دیموکراسی. قسمی که ما و شما می بینیم به خاطر بی امنیتی ما نتوانستیم تا حالا انتخابات را دایر کنیم. به این منظور و به امر جلالتمآب رییس جمهور و به موافقت وزارت داخله، امنیت ملی و اردوی ملی، طرح امنیتی خاص که از ساحه دیپلوماتیک شروع می شود و آهسته آهسته به طرف شهر کابل و تمام ولسوالی های کابل و بعدا به طرف ولایات هم جوار این طرح تطبیق می شود تا آهسته آهسته در سال آینده، ما بتوانیم انتخابات را برگزار کرده بتوانیم و انکشاف اقتصادی شروع شود.
قسمی که می بینید، دشمنان مردم افغانستان خیلی فعال است و در تمام ساحات( مردم را ) به کار نمی مانند. دکاندار، متعلم و هیچ کسی را نمی گذارند تا به کارهای شان برسند و می خواهند تمام امور را فلج کنند. اما نیروهای امنیتی ما در صف اول نه تنها که از وجب وجب خاک ما دفاع می کنند؛ بلکه در ساحات امنیتی نیز جان خود را از دست می دهند.
محمد سالم احساس: قسمی که در جریان هستید به اساس ارزیابی یک تیم مشترک امنیتی کابل به خاطر جلوگیری از تهدیدات که ما وشما در چند ماه گذشته شاهد آن بودیم، طرح عمومی راجع به امنیت شهر کابل و راجع به اصلاحات در پولیس کابل ترتیب شد که بعد از منظوری جلالتمآب وزیر امور داخله و تایید سرقوماندان اعلی قوای مسلح، قدمه های ابتدایی به خاطر تطبیق آن شروع شده است.
در این طرح امنیتی، ساحات دیپلوماتیک اولویت دارد. قسمی که دوستان ما در جریان هستند، این ساحات برای فعلا تثبیت شده، در ۲۶ چک پاینت در چهار اطراف آن پولیس ما توظیف شده است و به خاطر جلوگیری از داخل شدن وسایط ۲۷ موانع نیز نصب گردیده است. وسایط بلند تناژ یا لاری که برای انجام خدمات به ساحات دیپلوماتیک می آیند، مشخصا از یک مسیر پس از چک و تلاشی، ارزیابی و کنترول شده و از آن جا داخل(شهر) شده و خدمات خود را اجرا می کنند. علاوه بر آن، در چهار اطراف ساحات دیپلوماتیک، ده مسیر را به شکل موانع انحرافی که در وقت ضرورت از آن استفاده خواهد شد، یا وقت ضروری به اطفاییه، امبولانس (اجازه داده خواهد شد) شامل این پلان است.
بر علاوه این در هر چک پاینت ما به اندازه کافی پولیس در تشریک مساعی ارگان های کشفی و استخباراتی توظیف شده اند ،به خاطر این که ما بتوانیم وظایف خود را به صورت خوبتر و بهتر انجام بدهیم، سک های تعلیمی یا k 9 نیز شامل پلان است تا از آنها نیز استفاده شود. تا اکنون ۸ ست آن فعالیت خود را شروع کرده و باقی دیگر آن نیز فعالیت خویش را آغاز خواهند کرد.
علاوه برآن، کمره های امنیتی و سکنرهای سیار(نیز شامل پلان) است که از آن ها نیز استفاده خواهند شد. در مجموع در ساحات دیپلوماتیک، یک قطعه ما که در گذشته با دوکندک در آنجا توظیف بودند، به قطعه 01 پولیس تبدیل می شود که فعلا تعلیمات آن ها جریان دارد و به شکل ریفورم اساسی تنظیم شده، اکنون نیز تعلیم داده شده اند وفعلا نیز تعلیم آن ها جریان دارد.
علاوه بر آن، این پلان ما به همین شکل انکشاف پیدا می کند. در ساحات شهری ما سیستم یا رژیم امنیتی پولیس در داخل شهر به خاطر جلوگیری از حادثات و واقعات.
هم چنان، در اجراات پولیس با تشریک مساعی تیم امنیتی کابل در چوک های کلیدی و هم چنان سیستم پولیس به شکل مبایل گزمه های موتر دار، پیاده و موتر سایکل دار هم در ساحات فعالیت در نظر گرفته شده است.
بلاخره در دروازه های شهر، شما در جریان هستید که ما در چهار دروزاره عمومی شهر سکنرهای ما فعالیت خود را شروع کرده اند وبه گونه عملی کار می کنند ودر پروگرام های آینده ما در نظر داریم تا از این سکنرهای سیار مطابق پلان وبرنامه در این مورد اقدامات صورت خواهد گرفت.
و به همین شکل، این پروسه به استقامت ولسوالیها انکشاف داده خواهد شد و ولسوالی هایی که در تهدید بلند قرار دارد با تشریک مساعی تیم امنیتی کابل، گارنیزیون، اردوی ملی ما پلان داریم تا عملیات های خودرا انجام دهیم و در پهلوی آن به مساله حکومتداری که همه مسایل در آن گنجانیده شده قدم به قدم به پیش خواهیم رفت.
اصلاحات در پولیس یک امروز ضروری است و مطابق قانون ذاتی پولیس اقدامات عملی و ابتدایی شروع شده واین پروسه جریان دارد و ما مطابق پلان کوتاه مدت و میان مدت خود پروسه اصلاحات در پولیس کابل را تطبیق خواهیم کرد.
هدف از اصلاحات این است که پولیس کابل ملی شود و از حالت محلی براید. راجع به تعلیمات پولیس به شکل سایکلی پولیس تمام تعلیمات خودرا داشته باشد.
چک پاینت های غیر ضرروی که در کابل بود آن ها جمع آوری شده، چک پاینت های کلیدی تقویه شده و این چک پاینت ها به صورت دورانی کار خواهد کرد. به گونه ثابت چک پاینت و پرسونل در آن جا باقی نخواهند ماند بلکه چک پاینت در چوکات هر حوزه و هر ولسوالی و هم چنان در دیگر قطعات و جزوتام های ما در بخش امنیت، مسوولیت خودرا دارد وبشکل دورانی وظایف خودرا اجرا خواهند کرد که هم زمینه تعلیم وتربیه برای آنها فراهم شود و هم تامین امنیت کرده بتوانند.
به اساس حکم جلالتماب رییس جمهور و سرقوماندان قوای مسلح، یک کندک ۵۰۰ نفری برای قطعه ضد آشوب در کابل مدنظر گرفته شده است که این قطعه با تمام تعلیمات و تجهیزات مدرن مجهز خواهند بود. تعلیمات شان جریان دارد. به گونه مثال در کابل، تجمعات و تظاهرات می شود، این قطعه مطابق حکم قانون و به اساسات مسلکی این قطعه وظیفه خویش را اجرا خواهند کرد و سایر نیروهای پولیس به حمایت از این قطعه وظایف شانرا اجرا خواهند کرد.
انجنیر عبدالله حبیب زی شاروالی کابل : به منظور تقویت امنیت شهریان کابل شاروالی برای رفاه و آ سایش همشهریان یک سلسله برنامه های حمایتی را در پلان دارد. برنامه های حمایتی ما که مستقیما امنیت شهر کابل را بهبود می بخشد، در قسمت مدیریت ترافیک، اعمار جاده ها در شهر کابل، احداث ترانسپورت شهری به شمول متروبس و برنامه آدرس یابی را شامل میگردد.
در قسمت مدیریت ترافیک بحث بسیار مهم است و اهمیت آن به امنیت کابل از این قرار است که ازدحام خودش یک تهدید امنیتی است. در زمانی که ازدحام باشد خطر حوادث بسیار است و تاثیرات حوادت تروریستی خصوصا انفجارها بسیار بلند است.
بنابر این، اولویتی را که روی دست گرفته ایم این است که مدیریت ترافیک شهر کابل را بهبود ببخشیم و در آخرین جلسه شورای عالی شهری تصویب شد تا یک بورد ایجاد شود که در راس آن شاروالی کابل و معاون آن قوماندان زون ۱۰۱ آسمایی و برخی ادارات زیربط قرار دارد که این بورد رهبری ترافیک شهر کابل را به عهده می گیرد.
با ایجاد این بورد، چند برنامه عملی می شود. اول یک سلسله اصلاحات و مجهز ساختن مدیریت ترافیک شهر کابل است.
ما مدیریت ترافیک را با آموزش های مدرن و تجهیزات لازم، مثل وسایط نقلیه، کمره های داخل وسایط، کمره های بیرونی، کمره های پولیس و سایر وسایل که می تواند پولیس را مجهز بسازد تا قوانین پولیس را تطبیق کند و از تخلفات جلوگیری بکند، مجهز خواهند شد.
یک تعداد قوانین تعدیل می شود، تعداد دیگری قوانین مشکل دارد که بخش دیگر برنامه ما است. یک سیستم مرکز ثبت دیجیتالی ایجاد می شود که در این سیستم چند بخش دارد که یک سیستم آن بخش ثبت وسایط به طور دیجیتالی است.
در این سیستم وسایط به شکل الکترونیکی ثبت خواهند شد، پلیت های آن برای کمره خوانا خواهد شد و بخش دیگرش صدور جواز رانندگی است توسط شیوه های الکترونیکی صورت میگیرد.
بخش دیگر برنامه ما، ریفورم و معاینات وسایط نقلیه خواهد بود که بخش از صدور جواز سیر است.
یک مرکز در مدیریت ترافیک شهر کابل ایجاد می شود تا تعداد کمره هاییکه در سطح شهر کابل بیش از صدها پایه این ها به این مرکز وصل خواهند شد و از آن به منظور بهبود وضعیت ترافیک کابل افزون به مسایل امنیتی استفاده می شود.
کمره و یک تعداد زیگنال های که در شهر کابل وصل است و کنترول ترافیک از طرف همین مرکز صورت خواهد گرفت.
با تطبیق برنامه مدیریت ترافیک شهری در هفته های آینده و همزمان با ایجاد بورد ازدحام ترافیک تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت و ما برنامه های خودرا عملی خواهیم کرد.
بخش دیگر برنامه ما، بهبود عمومی ترانسپورت شهری است. برنامه های شاروالی کابل در این قسمت این است که احداث ایستگاه ها آغاز می شود. تقریبا ۱۱۱کیلومتر متروبس در پلان ما است که زیر کار است. در اوایل ۱۳۹۷دو خط دیگر متروبس احداث می شود. جاده ای که به مسیر لوگر می رود، مسیر تانک لوگر تا دروازه جنوبی شهر کابل که قرار است کارش آغاز شود و دیزاین آن در مراحل آخر آن رسیده است.احداث ترمینال ها، خطوط ترانسپورتی، بخشی از برنامه های ترانسپورتی شهر کابل است.
برنامه دیگر ما برنامه آدرس یابی است که تاکنون در ناحیه نهم شهر کابل ، ۴۰ درصد کار این برنامه که شامل نمبر گذاری خانه ها و زون بندی است ولوحه های آن است که در ز مینه تامین امنیت کابل موثر تمام خواهد شد.
به تمام شهروندان کابل اطمینان می دهیم که تمام ارگان ها برای بهبود زندگی مردم تلاش خواهد کرد.
انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس اداره انکشافی زون پایتخت : تامین امنیت ساحات دیپلوماتیک که کارهای عاجل آن مربوط به قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی و شاروالی کابل بود.
یکی از بدیل ها بعداز حادثه ۳۱ می، بسته شدن سرک وزیر اکبر خان بود که قبلا شما دیدید. اداره ما مخالفت جدی و سریع خودرا در مقابل بسته شدن کلی سرک وزیر اکبرخان ابراز کرد.تامین امنیت یک از اولویت ها برای نظام ما می باشد، لیکن تامین امنیت نباید زندگی روزمره همشهریان ما را مختل سازد
لهذا ما با یک پلان انکشافی آمدیم که ما می توانیم به سرک وزیر اکبرخان که فعلا عبور ومرور در ان زیاد صورت می گیرد، سرک بدیل را پیشنهاد کنیم. و راه حل بدیل آن طوری باشد که ما بتوانیم از چهار راهی مکرویان چهار الی چهار راهی شهید به پشت تپه وزیر اکبرخان به وجود بیاوریم. که حجم ترافیک را بالای سرک وزیر اکبر خان کم می کند. وقتی که حجم ترافیک کم شد، امنیت ما به گونه بهتر تامین می گردد.
لهذا ما نه تنها که کار روی ایجاد سرک بدیل کردیم بلکه ساحات غیر پلانی را که شما می بینید به حالت بسیار وخیمی قرار دارند، در ساحه بی بی مهرو، قلعه موسی، قلعه خیاط و قلعه خاطر و به آن پلان تفصیلی دقیقی را آماده کردیم. منظوری جلالتماب رییس جمهور را گرفتیم و ما امیدوار هستیم که ما بتوانیم کارهای عملی خودرا در آینده نزدیک شروع کنیم.
ایجاد سرک بدیل به سرک وزیر اکبرخان نه تنها که بدیل به سرک وزیر اکبرخان می شود بلکه بزرگترین بار ترافیک را از سرک میدان هوایی و چهاراهی مسعود وسرک ۸۰ متره کم می سازد.
در پهلوی آن در همین ساحات غیر پلان که تذکر دادم (بی بی مهرو، قلعه موسی، قلعه خیاط و قلعه خاطر) با آوردن سرک و تسهیلات عامه، این ساحات غیر پلانی به ساحات پلانی تبدیل می شود.
این همان پلان میان مدت است که اداره ما روی دست گرفته است. قابل ذکر است که چون ساحات غیر پلانی است و مردم از سالیان دراز در آن جا زندگی کرده اند. سرک هایی را که از آن جا می گذرد اکثرا از بالای خانه های مردم می گذرد. ما اگر به گزینه استملاک می رفتیم که در گذشته صورت می گرفت، باز پروسه طولانی می شد و ما نمی توانستیم مانند پروژه های که در حکومت ناکام مانده این پروژه نیز ناکام می شد. بنابر این ما به این نتیجه رسیدم به کسانی که به خاطر تطبیق این پروژه خانه های خود را از دست می دهند آن ها حاضر هستند تا با گرفتن کلید همان اپارتمان های که در آن جا ساخته می شود، مسیر سرک ها را خالی بسازیم.
از یک طرف ساحه پلانی می شود و از طرف دیگر مردم دسترسی به ملکیت شرعی پیدا می کنند و از سوی دیگر زیربناهای اساسی ایجاد می شود و مصرف و سرمایه گذاری را که دولت سر این ساحات می کند دولت از عواید این پروژه مصارف خودرا تکافو می کند.
سروی های تخنیکی خودرا تکمیل کرده ایم، علامت گذاری شده، تعداد خانه هایی که در مسیر سرک از بین می روند، معلوم شده و ما امیدوار هستیم که خانه سازی خودرا شروع کنیم و هر وقت که مردم کلید اپارتمان در همان ساحه را گرفتند ما مسیر سرک را صاف می کنیم.این همان پلان انکشافی بود که به ساحات بدیل روی دست گرفتیم و پیشنهاد کردیم که تا ایجاد سرک بدیل، سرک وزیر اکبرخان به هیچ وجه به روی عبور و مرور ترافیک بسته نشود ، پلان منظوری گرفته و با مردم محل ما آنرا هماهنگ کرده ایم و کار عملی خود را نیز شروع خواهیم کرد.

پرسش ها:
ندیم اندیش خبرنگار تلویزیون شمشماد، سوالم متوجه جنرال احساس است. اکبر آغا یک کمیسیون ساخته و رییس شورای خلاصون است که طالبان و حکومت افغانستان گفتگو کرده است تا دوجانب زندانی هایی را که می گیرند حقوق آن ها را تامین کنند. آیا شما تصمیم این شورا را قبول دارید و اقدام شما در این مورد چیست آیا هم اکنون حقوق زندانیان برای شان داده می شود یا خیر؟ سوال دیگر من این است که برخی از صنعت کاران می گویند که از طرف کشور های همسایه مورد تهدید قرار می گیرند و سر ومال شان با خطر مواجه است شما در این راستا چه کرده اید و برای تامین امنیت شان چه اطمینان می دهید؟
حامد نظری از طلوع نیوز هستم: جنرال صاحب دیشب یک حمله در منطقه کمپنی و قرغه بالای یک پوسته صورت گرفته که گویا سه نفر در آن پوسته کشته شده و قوماندان آنها را نیز باخود برده اند، می خواهم جزییات آنرا بفهمیم که چه است؟
تاج الدین سروش هستم، خبرنگار بی بی سی: من می خواهم بپرسم طرحی که شما ارایه کرده اید، طرح خوب بود اما امیدوار بودم که از اداره امنیت ملی نیز کسی می بود چون بیشتر مسایل امنیتی و اتفاقاتی که در شهر کابل رخ می دهد؛ ارتباط می گیرد به نهادهای کشفی افغانستان. قوماندان صاحب شما در جریان هستید حلقه ای که مخالفان مسلح ایجاد کرده اند در شهر کابل بیشتر تنگ تر می شود. این روزها می بینید که مثلا دیشب قرغه شاهد حمله بود، چند روز پیش برخی ولسوالی های کابل شاهد حمله بود و اتفاقاتی که تقریباروتین شده در کابل مساله ماین های چسپکی است که هر روز افزایش می یابد. طرحی را که شما ارایه کردید بدون شک می تواند یک طرح خوب باشد به شرطی که نهادهای کشفی افغانستان آنرا بتواند به خوبی عملی کند. گفتگوهای که ما با مردم داریم و شکایاتی که آن ها دارند این روزها نهادهای کشفی افغانستان نهایت ضعف خود را دارد در این اواخر. پولیس شاید بتواند با یک چک پاینت یک کسی ایستاده و تلاشی کند ولی تازمانی که نهادهای کشفی نتواند کشف کند و وظایف خودرا انجام بدهد به نظر من این طرح شما ناکام خواهد بود؟
علی حسنیار هستم از تلویزیون ملی: سوال من متوجه شاروال صاحب می شود. برنامه برداشتن موانع از جاده های کابل به کجا رسید و جناب شاروال صاحب چالش عمده در برابر برنامه شما چه بوده است؟
جلال میر زاد از تلویزیون آشنا: سوال من متوجه جنرال صاحب است. هنگامی که از طرح امنیتی صحبت می شود، دو سوال مطرح می شود. اول این که شما برای شنا سایی و جلوگیری از افرادی که در داخل نظام با تروریستان همکاری می کنند چه کارها را انجام داده اید؟ دوم؛ راه های فرعی که به کابل منتهی می شود که بیشتر انتقاد ها را با خود دارد چه کارهای درین عرصه صورت گرفته است؟
فرهاد نایب خیل از روزنامه افغانستان تایمز: جناب معاون صاحب شما ذکر کردید از پلان امنیتی که البته بدون شک ساحات دیپلوماتیک گاردهای مشخصی دارد وموانع کافی هم دارند. به نظر شما شروع از کار تامین امنیت شهروندان خوب نبود؟ یک موضوع. موضوع دیگر همین چک پاینت های که ایجاد می شود در کدام نقاط و ساحات دیپلوماتیک ایجاد می شود؟ آیا ساحات آسیب پذیر هم مدنظر گرفته شده تا از تلفات ملکی جلوگیری شود؟ و بخش سوالم این است که این طرح برای چه مدت تطبیق خواهد شد؟
پاسخ ها:
محمد سالم احساس: در مورد گفته های شورای خلاصون احترام دارم اما مجلس امروزی به مساله امنیت ارتباط دارد.
بلی، در مربوطات ولسوالی پغمان در ساحه کشکک یک پوسته امینتی ما بود، متاسفانه در آن جا حادثه صورت گرفته است اما کار تیم بررسی در آن جا جریان دارد و تاهنوز تثبیت نشده است که آیا کار افراد مسلح غیر مسئول است؟ یا خصومت های شخصی بوده یا کدام پلان دشمن بوده است. زمانی که تیم بررسی ما کار خویش را نهایی کرد انشا الله به تمام دوستان موضوع را شریک خواهیم ساخت ، حادثه صورت گرفته ما آنرا تایید می کنیم و دو نفر در نتیجه آن ما تلفات داریم.
در مورد طرح امینتی، طوری که برادر ما لطف کردند و بیشتر به صورت کل موضوع را گفتیم. اما به صورت جزییات چون به شما معلوم است که موضوعات امنیتی محرمیت خودرا دارد و به او خاطر ما به جزییات طرح نرفتیم.
در تمام پلان و برنامه ای که به خاطر تامین امنیت مردم باعزت کابل در نظر گرفته شده با امکانات موجوده و توانمندی های موجوده تا آخرین حد و توان خود جمع تیم امنیتی کابل، ریاست امنیت ملی، اردوی ملی، پولیس کابل که مجموع نهادهای امنیتی و دولتی است که تمام پلان و برنامه ما به صورت مشترک است. تمام مسایل در نظر گرفته شده، اعم مسایلی که به ارگان های کشفی مربوط می شود، پولیس یا ارگان های دیگر...
من برای شما اطمینان می دهم که ارگان های کشفی ما با تمام توانمندی که دارد در حصه تامین امنیت مردم خود تلاش می کند در حصه خنثی سازی پلان های شوم دشمن به شمول ماین های چسپکی. که در این راستا پلان های منظم را روی دست.
در مورد راه های فرعی، در پلان تنها مساله چهار دروازه نیست. طوری که درجریان هستید ما در چهار دروازه چهار سکنر مدرن را جا به جا کرده ایم.و به گونه عملی کار آن جریان دارد. در مورد راه های فرعی هم برنامه وجود دارد که به اساس رژیم امنیتی تحت کار نهادهای کشفی قرار دارند.
در این جای شک نیست که دشمن از تاکتیک های مختلف استفاده کرده اما نهادهای کشفی به خصوص استخبارات ما مطابق لایحه وظایف خود کار های زیاد را انجام می دهند. و امیدوارهستیم که با استفاده از امکانات خود در قسمت جلوگیری از نفوذ دشمن کار بگیریم.
این طرح ما در کوتاه مدت و میان مدت است که مجموعا ما طرح امنیتی و طرح اصلاحی را همه مسایل آموزش و تغییرات را در بر می گیرد که این طرح برای کوتاه مدت طی سه ماه و در میان مدت در شش ماه تطبیق خواهد شد.
حامد اکرم والی کابل: این طرح از طرف تمام متخصصین ما در امنیت ملی، پولیس ملی و اردوی ملی طرح ریزی شده و تمام این ارگانها در ان سهم گرفته اند علاوه از این با دوستان بین المللی نیز مشوره صورت گرفته است واین طرح بخیر تطبیق می گردد.
دشمنان مردم افغانستان به هیچ کسی رحم نمی کنند و باید برای جلوگیری از فعالیت های شان همه درکنارهم در برابر آن ها ایستادگی کنیم و نیروهای امنیتی خویش را حمایت نمائیم.
عبدالله حبیب زی: برنامه برداشت موانع از شهر کابل جریان دارد و به شدت جریان دارد در روزهای اول که این موانع برداشته می شد ما ماشینری زیادی را که داشتیم و از بیرون شاروالی نیز گرفته بودیم استفاده کردیم وباعث شد تا یک تعداد پروژه های ما کار آن به سگتگی مواجه شود اما ما یک تعداد ماشینری های دیگر را گرفتیم اکنون کارشان جریان دارد و ما از طریق رسانه ها یک لیستی را که کدام ساحات موانع آن برداشته شده و پاکسازی گردیده ودر کدام جاها پاک کاری موانع جریان دارد در خدمت شما قرار خواهیم داد.