روز يکشنبه مورخ ۲۲ اسد پنجمین جلسه کمیته جندر ولایت کابل تحت ریاست محترم حامد اکرم والی کابل با اشتراک پوهنیار حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و مشاور رئیس جمهور در بخش تحصیلات عالي، معاون علمی پوهنتون کابل ، روسای امور زنان ،احیا وانکشاف دهات، صحت عام

روز يکشنبه مورخ ۲۲ اسد پنجمین جلسه کمیته جندر ولایت کابل تحت ریاست محترم حامد اکرم والی کابل با اشتراک پوهنیار حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون کابل و مشاور رئیس جمهور در بخش تحصیلات عالي، معاون علمی پوهنتون کابل ، روسای امور زنان ،احیا وانکشاف دهات، صحت عامه به شمول مسئولان جندر پوهنتون کابل، مقام ولایت و اداره مستقل ارگان های محلی در تالار کنفرانس های پوهنتون کابل برگزار گردید:
محترم حامد اکرم والی کابل ضمن خوش امدید گفتن به اشتراک کنندگان جلسه یاداور گردیدند: که ما از حقوق حقه زنان همواره دفاع نموده و دراستخدام شان در ادارت مختلف ولایت توجه جدی بعمل امده است.
ایشان افزودند، دولت متعهد است که برای زنان در بخش های مختلف زمینه کار را فراهم ساخته و اداره ولایتی کابل برای زنان زراعت پیشه ولایت کابل و ولسوالیهای اطراف ان جهت کسب مهارت ها در عرصه زراعت و باغداری زمینه سفر به کشور دوست چین را نیز فراهم نموده که به زودی ممکنه با آن کشور سفر خواهند نمود.
سپس پوهنیار حمید الله فاروفی رئیس پوهنتون کابل و مشارو رئیس جمهور در بخش تحصیلات عالی صحبت نموده یاد اورگردیدند: که پوهنتون کابل بمنظور تساوی جنسیتی گام های موثر را برداشته و خوشبختانه تعدادی زیادی از دختران در کانکور امسال به پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل راه یافته است.
ایشان همچنان علاوه نمود که پوهنتون کابل در استخدام کارکنان و کادر های علمی به زنان توجه لازم نموده است.
سپس مطابق به اجندا اشتراک کنندگان جلسه صحبت نموده و از کار های که در عرصه بهبود زنان از طرف دولت وحدت ملی تا حال انجام گردیده اظهار سپاس نموده و خواهان توجه بیشتر مقامات حکومت وحدت ملی برای بهبود وضع زندگی زنان کشور بخصوص زنان ولسوالیهای اطراف کابل گردیدند.
در ختم جلسه حامد اکرم والی کابل به تمام ادارات ذیربط هدایت دادند که در جلسات بعدی به طرحای مشخص خویش در بهبود عرصه کاری زنان در ولایت اشتراک نمایند وهمچنان به ریاست امور زنان که سکرتریت جلسات متذکره را به عهده دارند یاد اوری نمود که در ترتیب و تنظیم به موقع جلسات جندر از هیچ نوع سیع وتلاش دریغ نه ورزند زیرا هیچ نوع تعلل در ان قابل توجیه و پذیرش نمیباشد.