والی کابل از شفاخانه ایف ایم آی سی (فرانسوی ها) بازدید بعمل آورد

والی کابل از شفاخانه ایف ایم آی سی (فرانسوی ها) با حضور داشت خانم نورجهان  نماینده و سفیر آقا خان در افغانستان، عزیز احمد جان رییس عمومی ایف ایم ای سی مطیع الله خروطی رییس خدمات سکتوری ولایت کابل و لعل محمد ولی زاده رییس اقتصاد ولایت کابل بازدید بعمل آورد.

شفاخانه ایف ایم آی سی دارای 83 بستر میباشد و به تعداد  74 نفر داکتر در آن مصروف خدمت رسانی میباشد.

 شفاخانه ایف ایم آی سی از سال 2006 بدینسو حدود 2000 عملیات باز و بسته قلبی را برای اطفال مصاب به امراض قلبی ولادی و کسبی اجرا نموده است.

زیا د ترین عملیات ها توسط تیم جراح قلبی داخلی اجرا شده است و آخرین عملیات قلبی برای طفل به وزن 6.7 کیلوگرام موفقانه اجرا شده است.

شفاخانه ایف ایم ای سی روزانه به 1000 مریض سهولت های طبی فراهم می سازد که دربر گیرنده مریضان سراپا، تشخیصیه یا رادیولوژی و لابر اتوار می باشد.

عبدالجبار "تقوی" والی کابل از بخش مریضان سراپا، بخش لابراتوار، رادیولوژی، مراقبت جدی، سرویس جراهی و کار ساختمان مراقبت مادردیدار بعمل آورد و کار کردهای این شفاخانه را مورد تائید قرار داد. و از زحمت کشی های کارمندان و دست اندرکاران این شفاخانه ستایش نمود.

رییس و هیئت رهبری شفاخانه ایف ایم آی سی به والی کابل اطمینان دادند که دیگر هموطنان مان نیاز سفر به خارج از کشور برای درمان ندارند. همچنان اضافه نمودند که شفاخانه ایف ایم آی سی دارای ماشین آلات تشخیصیه مجهز شده با تیکنالوژی روز در خدمت افغانها همیشه وقت فعال می باشد.