درولایت کابل برنامه مرغداری درولسوالی های شکردره وپغمان برای 840 خانواده تطبیق می گردد

درولایت کابل برنامه مرغداری درولسوالی های شکردره وپغمان  برای 840خانوادهتطبیق می گردد

 ازاینکه مواد پروتینی برای انسانها یک مواد ضروری میباشد که این مواد را میتوان ازتولیدات حیوانی بهتربدست آورد که با ایجاد شغل مالداری ومرغداری میتوان هم تولید مواد پروتینی راازقبیل گوشت وتخم مرغ رابدست آوردوازجانب دیگریک شغل برای مردم ایجاد کرد که ازاین طریق فامیل ها بتوانند خود کفاگردند. روی اساسات فوق الذکر وزارت زراعت آبیاری ومالداری در پلان انکشافی خویش

پروگرام پروژه ملی مرغداری راگنجانیده که درولایت کابل پروگرام مرغداری درولسوالی های شکردره وپغمان برای840خانواده نقشه معیاری مرغانچه،25200قطعه مرغهای تخمی،مقدار250 کیلوگرامخوراکه به هر فامیل مجموعآ 210000گیلو گرام توزیع میگردد،دانه خوره برای هر فامیل  2عددمجموعآ1680عدد،آب خوره برای هر فامیل  2عددمجموعآ1680عدد،جالی برا هر فامیل 3متر مربع که مجموعآ2520مترمربعودواواکسین برای18ماه وآموزش برای 3ماه برای مستفدین داده میشود ودرپروگرام بعدی ولسوالی های گلدره وفرزه برای 100فامیل  نقشه معیاری مرغانچه،برای هرفامیل 100قطعه مرغ گوشتی که مجموعآ10000قطعه توزیعمیگردد،مواد خوراکه برای هرفامیل 700کیلوگرام که مجموعآ 70000کیلوگرام،جالی برای هرفامیل9 مترمربع ودر مجموعآ900متر مربع،آب خوره برای هرفامیل 5عددمجموعآ 500عددودوا وواکسین وآموزش های مسلکی مرغداری برای مستفدین داده میشود .