سیزدهمین نمایشگاه بین المللی زراعتی کشوربرگزارشد

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی زراعتی کشوربرگزارشد

بزرگترین نمایشگاه زراعتی کشور به تاریخ ۸-۱۰ عقرب سال ۱۳۹۲  در بادام باغ شهر کابل برگزار شد. وزارت زراعت آبیاری ومالداری افغانستان همه سال با برگزاری چنین نمایشگاه، زمینه های معرفی محصولات زراعتی ، معرفی تکنالوژی پیشرفته درعرصه های مختلف زراعت فراهم می نماید. 
جلالتمآب محترم محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، آبیاری ومالداری افغانستان درسخنرانی افتتاحیه خود، برگزاری چنین نمایشگاه ها را به سطح کشور گام عمده و مهم در معرفی محصولات داخلی و بازار یابی برای این محصولات خواند وافزود:

افتتاحسیزدهمیننمایشگاهبزرگزراعتیافغانستانتوسطجلالتمآبانهریکمحترممحمدکریمخلیلیمعاوندومریاستجمهوری،محترممحمدآصفرحیمی،وزیرزراعت،آبیاریومالداریج.ا.ا.

"این نمایشگاه زمینه آن را برای دهاقین مساعد می سازد تا تاجران وسرمایه گذاران داخلی و خارجی، با محصولات زراعتی وتولیدات داخلی آشنا شده وزمینه های داد و ستد تجارتی را از همین ساحه تنظیم نمایند"وی نیز افزود، نمایشگاه یاد شده همچنان زمینه آشنایی دهاقین افغان با تکنالوژی پیشرفته زراعتی رانیز فراهم می سازد. 
درنمایشگاه زراعتی امسال مجموعاٌ150 شرکت داخلی، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کابل، موسسات و پروژه های که در سکتور زراعت درافغانستان مصروف فعالیت اند محصولات خویش را به نمایش ګزاشته اند. همچنان ده شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی که دربخش زراعت فعالیت دارند دراین نمایشگاه محصولات و تولیدات خودرا به نمایش گذاشتند. 
بیش از یک صد مهمان خارجی مشمول بر، نماینده گان محترم سفارت های کشورهای مختلف جهان مقیم کابل، مقامات و نماینده های موسسات کمک رسان به سکتور زراعت افغانستان، سرمایه گذاران و تاجران کشورهای همسایه و کشورهای منطقه در این نمایشگاه اشتراک نموده اند.
در این نمایشگاه بیشتر از 60 هزار بازدید کننده ګان، از قشر های مختلف جامعه اشتراکنموده اند و فروشات محصولات اضافه تر از ۵ ملیون دالر امریکایی تخمین شد.

آوازخوانهایافغانهمدرجریانبازدیدمردمازنمایشگاه،اجرایزندهداشتند،حتیصحنهاجرایموسیقیهمبامحصولاتزراعتیافغانستانتزئینشدهبود.

وزارتزراعتافغانستانایننمایشگاهبین‌المللیراباشعار "بازاروسیعتربرایمحصولاتزراعتیافغانستان" برپاکرد؛بهاینامیدکهدنیابامحصولاتدهقان‌هایافغانستانآشناشودوزراعتاینکشوردربازارهایجهانیجابازکند.

درگوشهوکناربادامباغکهمحوطه‌ایوسیعدارد،ازگُلوگیاهونهالگرفتهتامیوههایترشوشیرین؛تروخشک،سبزیجات،دستگاه‌هایپیشرفتهزراعتی،محصولاتحیوانی،صنایعدستیوتولیداتطبیعیهمهوهمهکنارهمبهنمایشگذاشتهشد. اززیوراتوموتورسیکلتساختافغانستانتامرغوخروسیکهدراینکشورپرورشیافتهاست.

ایننمایشگاهفرصتوزمینهایبودبرایتمامافغان‌هاییکهدستشاندرزراعتبنداست. فرصتیکوتاهاماکمیابکهبتوانندبازاریابیکنند،مشتریپیداکنندوفرمایشبگیرندوازتجربیاتفروشندگانخارجیبهرهببرند.

ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کابل نیز به تعداد ۲ غرفه از انواع مختلف محصولات زراعتی ولایت کابلو ۱۴ ولسوالی آن از قبیل میوه جات، سبزیجات، غله جات، علوفه جات، حبوبات، درختان زینتی و سایر انواع و اقسام محصولات زراعتی تجهیز نموده بود و هزاران بازدید کنندگان از غرفه مذکور دیدن نمودند.