کمپ دوغان

کمپ دوغان

 

از عبدالجبار تقوی والی ولایت کابل در محفل تسلیم دهی مسئولیت قوماندانی ساحوی مرکزی از برید جنرال علی رضا "کوغو" به برید جنرال ایرهان "اوزون" در پایگاه نظامی ترکیه (کمپ دوغان ) دعوت بعمل آمد.

 

والی کابل با ابراز خرسندی از کار های شایسته برید جنرال علی رضا "کوغو" در عرصه تامین امنیت و احیاء مجدد افغانستان وی را مورد تقدیر و تحسین قرار داد.

 

والی کابل ضمن عطا نمودن تقدیر نامه بعضی تحایف عنعنوی و سنتی  افغانی را نیز به برید جنرال علی رضا "کوغو" به طور یادگار اهداء نمود. ودوستی افغان ترک را جاویدانه و ختم ناشدنی خواند.

 همچنان عبدالجبار تقوی ضمن استقبال نمودن از برید جنرال ایرهان "اوزون"  ماموریت اش را در افغانستان افتخار به هردو کشور عنوان نمود  و خواهان موفقیت های بیشتربرایش در بازسازی و تامین امنیت در افغانستان گردید.