عبدالجبار تقوی والی کابل، با چکاندن دو قطره واکسین پولیو بر دهان یک کودک، کمپاین دوره اول خزانی سال 1392 واکسیناسیون را افتتاح کرد

عبدالجبار تقوی والی کابل، با چکاندن دو قطره واکسین پولیو بر دهان یک کودک، کمپاین دوره اول خزانی سال 1392 واکسیناسیون را افتتاح کرد.

 

در مجلسی که بدین مناسبت در ریاست صحت عامه ولایت کابل تدویر شده بود؛ در آن عبدالجبار تقوی پیرامون اهمیت و ارزش صحت در زندگی صحبت نموده خاطر نشان ساختند که موجودیت افراد صحتمند در یک خانواده باعث تشکیل جامعه‏ی صحتمند خواهد شد.

والی ولایت کابل نقش مادران را در این قسمت برجسته نموده اضافه نمودند که مادران باید در تربیت و حفظ بهداشت کودکان شان توجه نموده و روحیه‏ی آنان را زنده نگهدارند. عبدالجبار تقوی همچنان از مردم خواست که با تیم های ملی واکسیناسیون در مناطق خویش همکاری نموده و در محو این بیماری، کارکنان صحی را یاری رسانند. کمپاین ملی دوره اول خزانی سال 1392 واکسیناسیون با چکاندن دو قطره واکسین پولیو بر دهان یک کودک رسماً در ولایت کابل آغاز گردید.