سیلاب زده گان ولسوالی شکردره ولایت کابل:

ولسوالی شکردره ولایت  کابل:

 

 سیلاب های سرازیز شده ولسوالی شکردره ولایت کابل به تعدار 22 نفر شهید و به پیمانه انگفت خسارات مالی برجا نهاد.

. والی و هیئت رهبری ولایت کابل با ابراز خرسندی از همکاری های همه جانبه مردم محل در زمینه کمک رسانی شان در حین وقوع حادثه ستایش نموده همه شان را مورد تقدیر و تحسین قرار داد.

 همچنان فعالیت های عاجل داکتر محمد دایم کاکر رییس عمومی مبارزه با حوادث طبعی را قدردانی نمود.

والی کابل ضمن منسجم ساختن کمک های اولیه برای سیلاب زده گان ولسوالی شکردره خود را در غم و انده همه وارثین شهدا شریک و تسلیت جلالتماب رییس جمهور افغانستان و رهبری ولایت کابل را برای شان ابراز نمود.

 در دیدار بعدی شان از ولسوالی مذکوره با جناب محترم اشرف غنی احمدزی به همه وارثین شهدا این حادثه مبلغ 50000 افغانی را که از طرف ریاست عمومی مبارزه با حواث تهیه شده بود با حضور داشت رییس عمومی مبارزه با حوادث اهدا نمودند.

والی کابل با جناب اشرف غنی احمدزی و معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات از پل و پلچک های خراب شده ولسوالی نیز دیدار نمودند و هدایت احیا مجدد و عاجل را به شعبات مربوط دادند.

 و همچنان به تیم صحی ریاست صحت عامه ولایت کابل هدایت داد تا تدابیر اجراات لازم برای جلوگیری  از شیوع امراض گوناگون در محل سیلاب گردد.

رهبری ولایت کابل در زمینه کمک رسانی و برنامه ریزی متضررین ولسوالی مذکوره اجررات لازم شان را انجام دادند.