گزارش بررسی از خسارات ناشی از سرازیرشدن سیلاب ها در ولسوالی پغمان

  • بررسی از خسارات ناشی از سرا زیر شدن سیلاب ها.

یوم یکشنبه مورخ 21 اسد سال روان محترم محبوب الله محبی معاون مقام ولایت کابل با تیم همراه شان جهت بازدید از مناطق سیلاب زده ولسوالی پغمان ولایت کابل عازم آن ولسوالی شده که در این سفر نمایندگان اداره ضد حوادث و ریاست زراعت نیز حضور داشته که از طرف مقام ولسوالی، قوماندانی امنیه، شورای های محلی و مردم این ولسوالی به هیئت اعزامی خیر مقدم گفته از رسیدگی به مشکلات و دلسوزی دولت در این راستا اظهار خرسندی نمودند.

قراریکه از مناطق سیلاب زده بازدید صورت گرفت خسارات زیادی در محلات مختلف این ولسوالی وارد گردیده که در نتیجه یک طفل خورد سال وفات و یکتن زخم برداشته است ، همچنان سیلاب ها آسیب زیادی را برای مردم ببار آورده که شامل انحدام منازل مسکونی، از بین رفتن زمین های زراعتی، باغ های میوه، کاریز ها، پل ها و پلچک ها، دیوار های استنادی، بندها و صنوف درسی یک باب مکتب در این ولسوالی میباشد. همچنان محترم محبوب الله محبی معاون مقام ولایت ساحات آسیب دیده را از نزدیک بررسی نموده ادارات مربوطه را هدایت داده تا هر چه عاجلتر تماماً ساحات آسیب دیده را مورد بررسی قرار داده نتیجه آنرا به مقام ولایت ارایه نمایند تا کمک هاییکه در نظر است عندالموقع صورت گیرد.