برنامه آموزشی آگاهی جندر در ولایت کابل

برنامه  آموزشی آگاهی جندر در ولایت کابل

برنامه آموزشی تحت عنوان آگاهی جندر به مدت دو روز از تاریخ 6الی 7 جوزا1392 در تالار کنفرانس ولایت کابل با کمک مالی و تخنیکی برنامه انکشافی ملل متحد و برنامه حکومتداری محلی افغانستان برای  30 تن از کارکنان مقام ولایت،  ولسوالی ها و شورای ولایتی توسط آموزگاران ورزیده اداره مستقل ارگان های محلی تدویر گردید.

در این کارگاه آموزشی دیدگاه اسلام پیرامون نقش زنان و مردان،تاریخچه جندر، جندر و فشار روحی زنان و نقش کلیشه ای زنان و مردان در افغانستان از مهم ترین موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت.

در ابتدا جناب محترم معاون صاحب ولایت کابل پیرامون اهمیت موضوعات آموزشی و بلندبردن سطح آگاهی آن ها در مورد جندر صحبت نموده و فرمودند.

جندر یک پدیده جدید در افغانستان بوده هدف این ورکشاپ اینست که زنان و مردان از حقوق، دسترسی، آزادی های و فرصت های مساوی برخوردار باشند. زنان و مردان به طوری اختصاصی باید هیچ امتیاز به اساس مرد بودن و زن بودن خویش نداشته باشند.

مقام ولایت کابل از مدت بدینسو غرض حضور زنان در پروسه های اداره تمام به سطح این ولایت کوشش نموده است و امید واریم تا سال های آینده این مشکل در خدمات ملکی به یک فیصدی اندک برسد.

در اخیر برای اشتراک کنندگان این  ورکشاپ آموزشی اشتراک نموده بودند تصدیق نامه ها توسط  محترم معاون صاحب ولایت توزیع گردید.