جلسه‏ی گروپ کاری ارتقای ظرفیت زون مرکز

جلسه‏ی گروپ کاری ارتقای ظرفیت زون مرکز

جلسه‏ی گروه کاری ارتقای ظرفیت  ریاست ساحوی زون مرکز اصلاحات اداری و خدمات ملکی به روز شنبه مورخ 14 ثور 1392  با اشتراک  معاونین مقام ولایات شش گانه‏ی زون مرکز، روسای گروه کاری ارتقای ظرفیت، نمایندگان ارگان‏های محلی، یوناما، حکومت‏داری محلی در تالار کنفرانس های ولایت کابل دایر گردید.

 معاونین ولایات هریک به نوبه‏ی خویش پیرامون اهمیت و هدف ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صبحت نموده و ایشان موجودیت اصلاحات اداری را یک ضرورت مبرم دانسته حمایت خویش را برای تقویت بخشیدن  این ارگان اعلام داشتند، آنان از شورای ملی نیز خواهان همکاری برای تقویت بیشتر این نهاد گردیدند.

متعاقباً جلسه به طور رسمی توسط عبدالقدوس مجددی رییس ساحوی زون مرکز اصلاحات اداری آغاز گردید و پیرامون تصامیم جلسه‏ی قبلی گروه کاری ارتقای ظرفیت حوزه‏ی مرکز که به تاریخ 6 ثور 1391 در ولایت میدان وردک دایر گردیده بود بحث صورت گرفت. معاونین هر ولایت  گزارش های اجراات دو ماهه را که در راستای ارتقای ظرفیت انجام داده بودند ارایه نمودند.

همچنان در این نشست روی موضوعات پلان های ارتقای ظرفیت، نیاز سنجی ها، ایجاد مراکز آموزشی در سطح ولایات، برنامه های آموزشی و تربیه‏ی آموزگاران صحبت های همه جانبه صورت گرفته و بر ایجاد شبکه‏ی مدیریت منابع بشری و جلسه‏ی گروه کاری ارتقای ظرفیت در سطح ولایت تاکید گردید.

  

 

تهیه کننده: سهیلا ضیایی