اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
یک بست رتبه ۳ کارشناس ضد حوادث و محیط زیست
یک بست رتبه ۳ کارشناس ضد حوادث و محیط زیست اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۰۸ الی ۱۳۹۵/۱/۲۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس...
Mar 29, 2016 Apr 08, 2016
یک بست اول معاون والی کابل
Job Summary هدف وظیفه: منحیث مسول اجرائی ولایت مدیریت، اداره، کنترول، نظارت و مراقبت از تطبیق پلان استراتیژیک ولایتی و برنامه ها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی در سطح مرکز ولایت وولسوالی ها مطابق به اسناد تقنینی و پالیسی...
Mar 09, 2016 Mar 21, 2016
یک بست ۵ مدیر کتاب خانه
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ الی ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Jan 12, 2016 Jan 11, 2016
یک بست رتبه ۴ فارمسست
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ الی ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Jan 12, 2016 Jan 11, 2016
یک بست رتبه ۴ داکتر داخله
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ الی ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Jan 12, 2016 Jan 11, 2016
یک بست رتبه ۶ مامور ترویج غله جات ولسوالی سروبی
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ الی ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا...
Dec 29, 2015 -
یک بست رتبه ۶ مامور حفاظه نباتات ولسوالی استالف
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ الی ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا...
Dec 29, 2015 -
یک بست رتبه ۶ مامور نرم افزار و سخت افزار
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ الی ۱۳۹۳/۱۰/۱ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا...
Dec 16, 2015 Dec 12, 2015
یک بست رتبه ۵ مدیر مالداری صحت حیوانی ولسوالی ده سبز
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۸ الی ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0744434748 و...
Nov 07, 2015 Dec 21, 2015
یک بست رتبه ۶ مامور مجادله آفات نباتی مدیریت عمومی حفاظه نباتات
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۸ الی ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸...
Nov 07, 2015 Nov 07, 2015
صفحه 4 از 18