اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
یک بست رتبه چهار مدیر عمومی کنترول مستوفیت ولایت کابل
اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی خویش را از تاریخ ۱۹ الی ۲۹ جوزا سال ۱۳۹۵ از مدیریت منابع بشری مستوفیت ولایت کابل در گمرک اخذ بدارند
Jun 12, 2016 Jun 18, 2016
یک بست رتبه چهار مدیر عمومی آرشیف مستوفیت ولایت کابل
اشخاص واجد شرایط میتواند فورم درخواستی از تاریخ ۱۹ جوزا الی ۲۹ جوزا ۱۳۹۵ از مدیریت منابع بشری مستوفیت ولایت کابل در گمرک اخذ اخذ بدارند.
Jun 12, 2016 Jun 18, 2016
یک بست رتبه ۶ مامور آمحاسبه جنسی آمریت تهیه و خدمات
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۰۸ الی ۱۳۹۵/۱/۲۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Mar 29, 2016 Apr 08, 2016
یک بست رتبه ۶ مامور آرشیف ریاست دفتر
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۰۸ الی ۱۳۹۵/۱/۲۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Mar 29, 2016 Apr 08, 2016
یک بست رتبه ۶ مامور اجراییه ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۰۸ الی ۱۳۹۵/۱/۲۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Mar 29, 2016 Apr 08, 2016
یک بست رتبه ۵ مدیر قریه جات ولسوالی کلکان ولایت کابل
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۰۸ الی ۱۳۹۵/۱/۲۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Mar 29, 2016 Apr 08, 2016
یک بست رتبه ۳ کارشناس ضد حوادث و محیط زیست
یک بست رتبه ۳ کارشناس ضد حوادث و محیط زیست اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۰۸ الی ۱۳۹۵/۱/۲۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس...
Mar 29, 2016 Apr 08, 2016
یک بست اول معاون والی کابل
Job Summary هدف وظیفه: منحیث مسول اجرائی ولایت مدیریت، اداره، کنترول، نظارت و مراقبت از تطبیق پلان استراتیژیک ولایتی و برنامه ها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی در سطح مرکز ولایت وولسوالی ها مطابق به اسناد تقنینی و پالیسی...
Mar 09, 2016 Mar 21, 2016
یک بست ۵ مدیر کتاب خانه
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ الی ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Jan 12, 2016 Jan 11, 2016
یک بست رتبه ۴ فارمسست
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ الی ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Jan 12, 2016 Jan 11, 2016
صفحه 3 از 17