اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد بست های رتبه ۳ و ۴ مرکز و ولسوالی های ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت بست رتبه ۳ و ۴ مرکز و لسوالی های ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از...
Aug 04, 2018 -
استخدام بست های عالیرتبه به تعداد (38) بست رتبه دوم هرکدام ( ریاست دفتر، ریاست مالی و اداری، ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری، ریاست منابع بشری)
به اساس تشکیل سال 1397 اداره مستقل ارگانهای محلی و رهنمود جدید استخدام بست های عالیرتبه به تعداد (38) بست رتبه دوم هرکدام ( ریاست دفتر، ریاست مالی و اداری، ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری، ریاست منابع بشری) که الی اکنون کمبود و یا توسط سرپرستان رهبری...
Jul 29, 2018 Aug 07, 2018
اعلان مجدد بست های رتبه ۳ و ۴ ریاست صحت عامه ولایت کابل ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت بست رتبه ۳ و ۴ ریاست صحت عامه ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از...
Jun 23, 2018 -
فهرست واجدین شرایط 17700 بست معلمین ، دارالامعلمین و کارکنان خدمان ملکی (شارت لست) خدمت
فهرست واجدین شرایط 17700 بست معلمین ، دارالامعلمین و کارکنان خدمان ملکی (شارت لست) خدمت
Jan 27, 2018 -
بست های کمبود رتبه پنجم و ششم مرکزی و ولایتی شامل تشکیل اداره محترم مستقل ارگانهای محلی
بست های کمبود رتبه پنجم و ششم مرکزی و ولایتی شامل تشکیل اداره محترم مستقل ارگانهای محلی که از طریق کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری خدمات ملکی به اعلان رقابتی سپرده شده است.
Nov 13, 2017 -
اعلان مجدد بست رتبه ۳ آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل
کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت بست رتبه ۳ آمریت تهیه و خدمات را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به مجدداً اعلان رقابت آزاد میگذارد. اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم های درخواستی را...
Feb 01, 2017 Feb 09, 2017
یک بست رتبه ۲ رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت سرپل
بست متذکره از طریق رقابت آزاد به اعلان گزاشته میشود افراد واجد شرایط میتوانند جهت اخذ فورم درخواستی خویش به ریاست منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهاراهی آریا مراحعه نماییند.
Jun 12, 2016 Jun 21, 2016
یک بست رتبه چهار مدیر عمومی کنترول مستوفیت ولایت کابل
اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی خویش را از تاریخ ۱۹ الی ۲۹ جوزا سال ۱۳۹۵ از مدیریت منابع بشری مستوفیت ولایت کابل در گمرک اخذ بدارند
Jun 12, 2016 Jun 18, 2016
یک بست رتبه چهار مدیر عمومی آرشیف مستوفیت ولایت کابل
اشخاص واجد شرایط میتواند فورم درخواستی از تاریخ ۱۹ جوزا الی ۲۹ جوزا ۱۳۹۵ از مدیریت منابع بشری مستوفیت ولایت کابل در گمرک اخذ اخذ بدارند.
Jun 12, 2016 Jun 18, 2016
یک بست رتبه ۶ مامور آمحاسبه جنسی آمریت تهیه و خدمات
اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۰۸ الی ۱۳۹۵/۱/۲۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0783100610 و و یا به...
Mar 29, 2016 Apr 08, 2016
صفحه 2 از 17