اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست های اعلان شده ولایت کابل قرار زیل میباشد.
بست های اعلان شده ولایت کابل قرار زیل میباشد. Visit : www.wazifa.af 1. یک بست رتبه (6)مامور اداری مرکز ریاست صحت عامه ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی خویش را از تاریخ...
Jun 04, 2013 Jun 30, 2013
یک بست رتبه(4)متخصص داخله شفاخانه رحمن مینه
اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی خویش را از تاریخ 9/2/1392 الی 28/2/1392 از کمیتهاستخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند. جهت اخذ فورم و لایحه وظایف را از امریت منابع بشری ولایت کابل بدست بیاورید. شماره تماس:...
Jun 04, 2013 Jun 30, 2013
یک بست رتبه(4)آمر کلینیک باغ عارق
اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی خویش را از تاریخ 9/2/1392 الی 28/2/1392 از کمیتهاستخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند. جهت اخذ فورم و لایحه وظایف را از امریت منابع بشری ولایت کابل بدست بیاورید. شماره تماس:...
Jun 04, 2013 Jun 30, 2013
صفحه 18 از 18