اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
یک بست رتبه (4) انجینرتکنالوژی جدید
یک بست رتبه (4) انجینرتکنالوژی جدید ریاست زراعت ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/07/15 الی 1392/07/30 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به...
Oct 22, 2013 Oct 22, 2013
یک بست رتبه (4) سروی اقتصادی و اجتماعی
یک بست رتبه (4) سروی اقتصادی و اجتماعی ریاست زراعت ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/07/15 الی 1392/07/30 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به...
Oct 22, 2013 Oct 22, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر سروی اقتصادی و اجتماعی
یک بست رتبه (4) انجینر سروی اقتصادی و اجتماعی ریاست زراعت ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/07/15 الی 1392/07/30 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات...
Oct 22, 2013 Oct 22, 2013
یک بست رتبه (4) انجینربرآورد آبیاری
یک بست رتبه (4) انجینربرآوردآبیاری ریاست زراعت ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/07/15 الی 1392/07/30 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به...
Oct 21, 2013 Oct 22, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر دیزان آبیاری
یک بست رتبه یک بست رتبه (4) انجینر دیزان آبیاری ریاست زراعولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/07/15 الی 1392/07/30 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات...
Oct 21, 2013 Oct 22, 2013
یک بست رتبه (3) آمر آبیاری
یک بست رتبه (3) آمر آبیاری ریاست زراعولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/07/30 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل...
Oct 21, 2013 Oct 22, 2013
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خوان استالف
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خوان استالف ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (6) مامور سروی برف ولسوالی پغمان
یک بست رتبه (6) مامور سروی برف ولسوالی پغمانریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خواهان باریک آب
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خواهان باریک آب ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (5) مدیر محاسبه مرکز ریاست
یک بست رتبه (5) مدیر محاسبه مرکز ریاست ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
صفحه 16 از 18