اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
یک بست رتبه (4) انجینر دیزان آبیاری
یک بست رتبه یک بست رتبه (4) انجینر دیزان آبیاری ریاست زراعولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/07/15 الی 1392/07/30 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات...
Oct 21, 2013 Oct 22, 2013
یک بست رتبه (3) آمر آبیاری
یک بست رتبه (3) آمر آبیاری ریاست زراعولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/07/30 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل...
Oct 21, 2013 Oct 22, 2013
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خوان استالف
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خوان استالف ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (6) مامور سروی برف ولسوالی پغمان
یک بست رتبه (6) مامور سروی برف ولسوالی پغمانریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خواهان باریک آب
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خواهان باریک آب ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (5) مدیر محاسبه مرکز ریاست
یک بست رتبه (5) مدیر محاسبه مرکز ریاست ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر هایدرو تخنیک بند امیر زی
یک بست رتبه (4) انجینر هایدرو تخنیک بند امیر زی ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر دفتر ساحوی ولسوالی پغمان
یک بست رتبه (4) انجینر دفتر ساحوی ولسوالی پغمان ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر ساحه ولسوالی گلدره
یک بست رتبه (4) انجینر ساحه ولسوالی گلدره ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر هایدور تخنیک بند شاه و عروس
یک بست رتبه (4) انجینر هایدور تخنیک بند شاه و عروس ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
صفحه 16 از 17