اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
یک بست رتبه (6) مامور سروی برف ولسوالی پغمان
یک بست رتبه (6) مامور سروی برف ولسوالی پغمانریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خواهان باریک آب
یک بست رتبه (6) مامور گیچ خواهان باریک آب ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (5) مدیر محاسبه مرکز ریاست
یک بست رتبه (5) مدیر محاسبه مرکز ریاست ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر هایدرو تخنیک بند امیر زی
یک بست رتبه (4) انجینر هایدرو تخنیک بند امیر زی ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر دفتر ساحوی ولسوالی پغمان
یک بست رتبه (4) انجینر دفتر ساحوی ولسوالی پغمان ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر ساحه ولسوالی گلدره
یک بست رتبه (4) انجینر ساحه ولسوالی گلدره ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (4) انجینر هایدور تخنیک بند شاه و عروس
یک بست رتبه (4) انجینر هایدور تخنیک بند شاه و عروس ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ...
Sep 04, 2013 Sep 11, 2013
یک بست رتبه (6) مامور ارتباطی رجال برجسته و متنفذین منطقه
یک بست رتبه (6) مامور ارتباطی رجال برجسته و متنفذین منطقه قوماندانی امنیه ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858
Aug 28, 2013 Sep 03, 2013
یک بست رتبه (6) مامور ارتباطی با علما و روحانیون
یک بست رتبه (یک بست رتبه (6) مامور ارتباطی با علما و روحانیون قوماندانی امنیه ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858
Aug 28, 2013 Sep 03, 2013
یک بست رتبه (6) مامورپولیس مردمی اداری
یک بست رتبه (یک بست رتبه (6) مامور پولیس مردمی اداری قوماندانی امنیه ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858
Aug 28, 2013 Sep 03, 2013
صفحه 16 از 17