موضوع: در مورد اعلان (26) بست رتبه 3 - 5

موضوع: در مورد اعلان (26) بست رتبه 3 - 5
توضیح: کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت (26) بست رتبه 3 - 5 ذیل آن ریاست محترم را به اساس سیستم جدید رتب معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتواند فورم در خواستی خویش را ازتاریخ صدور مکتوب هذا الی مدت ده یوم کاری از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ نمایند.