اعلان بست های معلمین و بست های 5 و 6 مقام ولایت کابل!

آگهی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک‌هزار و ۵۲۴ بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل را که از آن جمله 198 بست معلمان و بست های پنج و شش خدمات ملکی مربوط به ولایت کابل میباشد، به رقابت گذاشت.
متقاضیان می‌توانند فورم‌های درخواست برای این بست‌ها را از ویب‌سایت کمیسیون و یا از ویبسایب اداره محلی ولایت کابل به صورت رایگان، به دست بیاورند.
بست‌های اعلان‌شده به سه دسته تقسیم می‌شوند:
• بست‌های معلمان
• بست‌های پنج و شش
فهرست بست‌های اعلان‌شده را از این‌جا به دست بیاورید:
https://bit.ly/32TFZ4s
متقاضیان پیش از خانه‌پری فورم درخواست رهنمود مراحل مختلف امتحانات جمعی را به دقت بخوانند.
عنوان بست، وزارت، ریاست، موقعیت بست و کود بست را به صورت دقیق در فورم درخواست درج کنید.
متقاضیان فقط حق درخواست به یک بست را دارند و در صورت درخواست‌های متعدد، از پروسۀ رقابت حذف می‌شوند.
فورم‌های درخواستی و رهنمود را از این‌جا به دست بیاورید:
https://bit.ly/2InttRe
متقاضیان پس از خانه‌پری دقیق فورم درخواست یک قطعه عکس‌شان به فورم بچسپانند و همراه با کاپی تذکره و اسناد تحصیلی به مراجع مربوط بسپارند.
روند دریافت حضوری فورم درخواست و تسلیم‌دهی اسناد سر از روز سه‌شنبه (۲۰ حوت) در ادارات آغاز می‌شود و تا پایان حوت ادامه می‌یابد. توزیع و جمع‌آوری فورم‌های درخواستی در ریاست منابع بشری مقام ولایت، هر حوزۀ تعلیمی/ ولسوالی مربوط انجام می‌یابد.
نشانی محلات دریافت حضوری فورم درخواست و تسلیم‌دهی اسناد را می‌توانید در این‌جا مشاهده کنید:
https://bit.ly/3ayfqnF
برای معلومات بیش‌تر به شماره‌ زیر تماس بگیرید:
0788604260