اعلان مجدد یک بست رتبه ۴ مدیریت عمومی مالی و اداری ولسوالی قره باغ

کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت  یک بست رتبه ۴ مدیرعمومی مالی و اداری ولسوالی قره باغ ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ الی ۱۰ یوم کاری از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند.