اعلان مجدد یک بست رتبه 4 مقام ولایت کابل

کمیته استخدام ولایت کابل به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت یک بست رتبه (4) مدیر عمومی تنظیم مجالس ریاست دفتر را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد.
اشخاص واجد شرایط اعم از زن و مرد میتواند فورم درخواستی خویش را از تاریخ 1398/08/29 الی مدت ده یوم کاری از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل واقع چهاراهی صدارت اخذ بدارند.