اعلان مجدد دو بست رتبه ۳ و چهار ریاست امور زنان ولایت کابل

بل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت  دو بست رتبه  ۳  و ۴ ریاست امور زنان ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

۱- آمر هماهنگی  خدمات اجتماعی و اقتصادی زنان

۲- مدیر عمومی احصایه و خدمات احصایوی

اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۲ الی ۱۰ یوم کاری از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند. برای معلومات بیشتر به شمار تلیفون 07894608004 تماس گرفته میتواند