اعلان مجدد ۱۶ بست ریاست زراعت ولایت کابل

کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت  ۱۶ بست ریاست زراعت ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

 

اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۷ الی ۱۰ یوم کاری از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند. برای معلومات بیشتر به شمار تلیفون 07894608004 تماس گرفته میتواند