اعلان مجدد سه بست رتبه ۳ و چهار ولایت کابل

کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت  سه بست رتبه  ۳  و ۴ ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

۱- کارشناس نظارت و ارزیابی

۲- کارشناس ولسوالیها

۴- مدیر عمومی قریه جات ولسوالی میربچه کوت

اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۷ الی ۱۰ یوم کاری از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند. برای معلومات بیشتر به شمار تلیفون 07894608004 تماس گرفته میتواند