اعلان مجدد یک بست رتبه ۳ آمر احصایه و معلومت

کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت  یک بست رتبه  ۳  ریاست احصایه و معلوماتی ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

۱- آمراحصایه و معلومات

اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ الی ۱۰ یوم کاری از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند. برای معلومات بیشتر به شمار تلیفون 07894608004 تماس گرفته میتواند