اعلان مجدد ۳ بست رتبه ۴ ریاست احیاء و انکشاف دهات و ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت کابل

کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت  ۳ بست رتبه  ۴ ریاست  احیاء و انکشاف دهات و ریاست ارشاد، حج و اوقاف  ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

۱- مدیر عمومی اوقاف، عشر و زکات ولایت کابل

۲- مدیر عمومی مالی و اداری

۳- انجینر آبرسانی

اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ الی ۱۰ یوم کاری از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند. برای معلومات بیشتر به شمار تلیفون 07894608004 تماس گرفته میتواند