استخدام بست های عالیرتبه به تعداد (38) بست رتبه دوم هرکدام ( ریاست دفتر، ریاست مالی و اداری، ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری، ریاست منابع بشری)

به اساس تشکیل سال 1397 اداره مستقل ارگانهای محلی و رهنمود جدید استخدام بست های عالیرتبه به تعداد (38) بست رتبه دوم هرکدام ( ریاست دفتر، ریاست مالی و اداری، ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری، ریاست منابع بشری) که الی اکنون کمبود و یا توسط سرپرستان رهبری میشوند، از طریق سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان رقابتی سپرده شده اند.

بدینوسیله لینک اعلان بست های متذکره همراه با لوایح وظایف در ضمیمه تقدیم است، خواهشمندیم ریاست های منابع بشری ولایات در حصه تکثیر اعلان و تشویق آنعده کاندیدان که علاقمند هستند همکاری نموده و مطابق رهنمود اعلان بست کاندیدان درخواستی های خویش را از طریق ایمیل به آنکمیسیون محترم ارسال نموده و یا به دفتر مرکزی/ ساحوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مراجعه نمایند.

 

  /https://iarcsc.gov.af/fa/category/jobs