اعلان مجدد بست های رتبه ۳ و ۴ ریاست صحت عامه ولایت کابل ولایت کابل

کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت بست رتبه ۳ و ۴ ریاست صحت عامه ولایت کابل را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم درخواستی را از تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲ الی ۱۰ یوم کاری از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند.