بست های کمبود رتبه پنجم و ششم مرکزی و ولایتی شامل تشکیل اداره محترم مستقل ارگانهای محلی

بست های کمبود رتبه پنجم و ششم مرکزی و ولایتی شامل تشکیل اداره محترم مستقل ارگانهای محلی که از طریق کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری خدمات ملکی به اعلان رقابتی سپرده شده است.