اعلان مجدد بست رتبه ۳ آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل

 

کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت بست رتبه ۳ آمریت تهیه و خدمات را به اساس سیستم جدید رتب و معاش به مجدداً اعلان رقابت آزاد میگذارد.

اشخاص واجد شرایط اعم از مرد و زن میتوانند فورم های درخواستی را با کاپی تذکره و اسناد تحصیلی خویش از تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ الی ۲۲/۱۱/۱۳۹۵ از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل تسلیم نمایند.