یک بست رتبه ۲ رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت سرپل

بست متذکره از طریق رقابت آزاد به اعلان گزاشته میشود افراد واجد شرایط میتوانند جهت اخذ فورم درخواستی خویش به ریاست منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی واقع چهاراهی آریا مراحعه نماییند.