یک بست رتبه چهار مدیر عمومی کنترول مستوفیت ولایت کابل

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی خویش را از تاریخ ۱۹ الی ۲۹ جوزا سال ۱۳۹۵ از مدیریت منابع بشری مستوفیت ولایت کابل در گمرک اخذ بدارند