یک بست رتبه چهار مدیر عمومی آرشیف مستوفیت ولایت کابل

اشخاص واجد شرایط میتواند فورم درخواستی از تاریخ ۱۹ جوزا الی ۲۹ جوزا ۱۳۹۵ از مدیریت منابع بشری مستوفیت ولایت کابل در گمرک  اخذ اخذ بدارند.