به اعلان گذاشتن بست رتبه 4 مدیریت عمومی ثبت احوال نفوس

کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل به منظور سپردن کار به اهل آن و  تحقیق اهداف عالی دولت یک بست رتبه 4 مدیر عمومی ثبت احوال نفوس آمریت ثبت احوال نفوس ولایت کابل به اساس سیستم جدید رتب معاش به اعلان رقابت آزاد مگذارد اشخاص واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی خویش را از تاریخ 1398/11/19الی 10 یوم کاری از کمیته  استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند.