یک بست رتبه (۴) مدیر عمومی مالی واداری ریاست مواد مخدر ولایت کابل

اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ الی ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند  ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱