یک بست رتبه (۵) مدیراجراییه و حاضری ریاست منابع بشری

اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ الی ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند  ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱