یک بست رتبه شش مامور اجراییه ولسوالی موسهی

اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ الی ۱۳۹۳/۳/۲۵ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند  ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱