یک بست رتبه شش مامور مخابرات ولسوالی قره باغ

اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۰ الی ۱۳۹۳/۳/۲۰ به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند  ۰۷۵۲۰۰۴۸۵۸ و ۰۷۵۲۰۰۴۸۶۱