(۲) بست قراردادی هماهنگ کننده ارتقای ظرفیت ولسوالی ها

(۲) بست قراردادی هماهنگ کننده ارتقای ظرفیت ولسوالی ها

اشخاض واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان الی ۰۸-۰۲-۱۳۹۳ می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از بخش اصلاحات اداری زون مرکز واقع باغ بالا اخذ نماین