یک بست رتبه (۴) کارشناس تعینات

یک بست رتبه (۴) کارشناس تعینات ولایت پنجشیر

اشخاض واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان الی ۰۵-۰۲-۱۳۹۳ می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از بخش اصلاحات اداری زون مرکز واقع باغ بالا اخذ نمایند.