یک بست رتبه (6) کمپیوتر کار مدیریت پاسپورت قوماندانی امنیه ولایت کابل

اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/09/27 الی 1392/10/12 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل فورمه اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861