5 بست رتبه (5) مدیر اجرائیه لوی خارنوالی

اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/09/13 الی 1392/09/29 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004861