یک بست رتبه (4) انجینر دفتر ساحوی ولسوالی پغمان

یک بست رتبه (4) انجینر دفتر ساحوی ولسوالی پغمان ریاست حوزه فرعی دریایی وسطی ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم از تاریخ 1392/06/09 الی 1392/06/20 به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858