یک بست رتبه (6) مامور ارتباطی رجال برجسته و متنفذین منطقه

یک بست رتبه (6) مامور ارتباطی رجال برجسته و متنفذین منطقه

 قوماندانی امنیه  ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858