یک بست رتبه (6) مامورپولیس مردمی اداری

یک بست رتبه (یک بست رتبه (6) مامور پولیس مردمی اداری  قوماندانی امنیه  ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858