یک بست رتبه (5) مدیریت کمره مراقبتی

یک بست رتبه (یک بست رتبه (5) مدیریت کمره مراقبتی آمریت مامورین و اجیران مدیریت پیژند معاونیت اداری قوماندانی امنیه  ولایت کابل اشخاص واجد شرایط میتواند غرض اخذ فورم به ریاست منابع بشری ولایت کابل تشریف یباورند غرض معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل ارتباط حاصل نمایند 0752004858